چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟
چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟

مقدمه

آیا برایتان پیش آمده که با ورود به مطب دندان پزشکی تان با کودکانی مضطرب و نگران و حتی گریان و گریزان مواجه شوید؟ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ بسیار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه  و کلیدی در ادامه روند درمان آنان دارد.ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و همیشه به نوعی از این فضا گریزانند که این قضیه باعث آسیب جدی به دندان ها و سلامتی کلی آنان و زیبایی ظاهریشان میشود. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را دارﯾﺪﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس ﺟﺪی از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در این هنگام قطعا این پرسش برایتان پیش آمده که چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟ تا بتوانم همراه با رضایت کودکان، افراد بیشتری را جذب مطب خود کنم. در ادامه با دنومان همراه باشید تا  به این پرسش شما پاسخ دهیم.

چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟

نکات طراحی مطب دندانپزشکی کودک
نکات طراحی مطب دندانپزشکی کودک

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎد و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ پس آن را فضایی بیمارستانی و ساده و با کمترین تزیینات تصور میکنند،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن این گونه نیست. آنها نه تنها ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ را مجموعه ای از رنگ ها و شکل های گوناگون می بینند.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺬاب، آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.برای ایجاد محیط جذاب و دوست داشتنی در مطب دندان پزشکی برای کودکان و بیماران کم سن و سالتان بهتر است از نگاه آنها به دنیا کمک بگیرید وبا وارد کردن شکل و رنگ های متنوع این فضا را دگرگون کنید.در ان هنگام است که ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ از ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎد ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و تاثیر آن را بهبود سلامت دهان و دندان بیمارانتان و حجم جیب خود احساس خواهید کرد.

اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و تاثیرات احساسی و روانشناختی آنها بر روی افراد علی الخصوص کودکان انجام گرفته است.اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.زیرا تعیین کننده احساس آنها نسبت به مطب شما در نتیجه تعیین کننده سلامتی دهان و دندان آنها و در نهایت درآمد شما از این بخش از جامعه بیمارانتان است!!!

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی اداری و مطب  ﺧﻮد را از ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و با عینک آنان به دنیا نگاه کنید. اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﺜﻼ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ را ﺑﺮای دﯾﻮار ﻣﻄﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ؟اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . این رنگ یک حس خنثی در فضا ایجاد میکند که باید با استفاده از رنگ های متنوع  ،ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟
چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟

ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺴﯽ قوی از  خطر و انرژی را را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ پس مطب قرمزرنگ  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻧﺮژی به نظر می رسد!

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎﺳﺎت آرام ﺗﺮی را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و مطب با رنگ های سبز و آبی فضاهایی ایمن و آرامش بخش به نظر میرسند.

زرد روﺷﻦ ﯾﮏ رﻧﮓ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎنر

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از استرس و اضطراب آنها می کاهد.

ﺷﺪت و ﻣﯿﺰان ﻧﻮر در مطب دندانپزشکی  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮر ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﺎ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در کودکان و بیماران کم و سن سال دارد.

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ ﻧﻮر ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮارد ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺷﻮد.بنا براین ایجاد فضاهایی با نور های ترکیبی از نور سرد و گرم و به اصطلاح نور روز یا   )   (Day light با شدت نورپردازی میانه و متوسط میتواند به هر چه بیشتر شدن جذابیت و دلپذیری محیط کمک کند.نور متوسط و میانه نوری است که  نه انچنان پر نور که خیرگی چشم ایجاد کند که خود اضطراب زاست و نه انچنان کم نور که در روند درمان عبور و مرور خلل وارد کن و شبیه به فضاهای فیلم های ترسناک شود!!!

 

استفاده از تصاویر و طرح های جالب برای و کودکان

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﻮاری ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری، مطب ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﺎص ﺟﻠﻮه دﻫﯿﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺐ ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و انیمیشنی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. شما هم میتوانید در اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻃﻔﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در اﺗﺎقﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻮدﮐﺎن .این امر با ایجاد یک محیط آشنا آﺷﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ.  همچنین ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪو نوعی تقویت روحیه و شجاعت را در خود احساس میکنند که این امر بسیار به شما در طی فرآیند درمان کمک میکند و  ﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن

طراحی مطب دندانپزشکی کودکان
طراحی مطب دندانپزشکی کودکان

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﻣﻄﺐ اﻃﻔﺎلو راﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ،دارد. ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر گزینه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﺗﺎق ﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮاس ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺮت ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزیدر مطب خود داریدآن را در اﺗﺎق درﻣﺎن ﺧﻮد قرار دهید، ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ شما فردی دوست و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاهیدﺑﻮد.ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺣﺲ دﻋﻮت ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

کلام آخر

در این مقاله به این سوال که چه نکاتی را باید در طراحی مطب دندانپزشکی کودکان رعایت کنیم؟به طور کامل پاسخ دادیم. همانطور که خواندید در راه اﻧﺪازی ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس ﺟﺪی از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. برای ایجاد یک مطب دندان پزشکی دلنشین و دلخواه برای کودکان میتوان از رنگ های سرد و آرامش بخش همچون سبز و آبی و زرد در کنار یک نورپردازی میانه و دی لایت استفاده کرد.همچنین استفاده از تصاویر کارتونی در اتاق انتظار و تصاویر ابر قهرمانان انیمیشنی در اتاق معاینه و وسایل بازی و سرگرمی کودکانه با ایجاد محیطی آشنا، مفرح و شجاعانه، فضایی مناسب برای درمان بیماران کم سن و سالتان فراهم میکند.برای راهنمایی های بیشتر در مورد نحوه برنامه ریزی یک طراحی مطب دندانپزشکی موفق، همین امروز با طراحان مطب دندانپزشکی دنومان تماس بگیرید. تیم دنومان شامل طراحان و مشاوران خبره در این زمینه است که در هر ساعت از شبانه‌روز آماده خدمت رسانی به شما هستند.